Interesting video ...

ความทรงจำ_ครั้งสุดท้าย_2 (ร.๘ พัน.๓)

by ...
ความทรงจำครั้งสุดท้ายของวีรบุรุษกล้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต. หน่วย ร.8 พัน.3 /ฉก.ปัตตานี 21/55-57 "นาย จะอยู่ในใจและความทรงจำของพวกเราตลอดไป" - พ.ต...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=tlWKcfrqWnI