Interesting video ...

พ.ต.สหเทพฯ และ ร.ต.อนุรักษ์ฯ

by ...
แด่วีระชนทหารกล้า ... พันตรี สหเทพ ปีไทสงค์ และ ร้อยตรี อนุรักษ์ สุนทรภักดิ์ เหตุการณ์ทุกวางระเบิด เมื่อ 11 มกราคม 2556 ผู้กล้าจากไปอย่า่งไม่มีวันกลับ ... เห...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=01j9rp477UI