Interesting video ...

ฉลองวันสตรีสากล กับ ยามีนา เบนกีกี

by ...
รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2556 พบกับอีกหนึ่งผู้หญิงเก่ง Yamina Benguigui รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส กับการพยายามผลักดันสิทธิมนุษยช...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=OOx3hcA22iA