Interesting video ...

'ปั่นเปลือย' และ 'สู้เพื่อสิทธิทางสังคม' มองย้อนผ่านศตวรรษที่17 สู่ศตวรรษที่21

by ...
รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบกฎหมายรับรองให้การแต่งงานเป็นสิทธิของบุคคลทั้งปวงโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเพศแล้ว สัง...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=GZX6oUzRn3E