Interesting video ...

Exaltasamba DVD 2010 - 16 - Caminho Sem Amor

by ...
Áudio do DVD Exaltasamba 25 anos

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=afBcv50kI9k