Interesting video ...

Samba Festival Coburg 2011

by ...
Samba Festival Coburg 2011 Gruppe: MARACATU

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=KYMy6WjyPg4