Interesting video ...

JFK Zapruder Hoax - David Mantik Part 6

by ...
Zapruder Film Symposium, University of Minnesota, May 2003

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=v6m69VEicQM