Interesting video ...

SHENANDOAH CONSERVATORY HARLEM SHAKE

by ...
Yep...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=yOMeyNz0TwQ