Interesting video ...

Jaime Sintes - Otello

by ...
Jaime Sintes - Tenor Dio! Mi Potevi Scagliar - Otello 30 Marzo 2.012

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=vCC3Eizc0sc