Interesting video ...

Убивањето на Фунда (Ќерката на Искендер)

by ...
Полат го напаѓа Ерсој со Хеликоптер http://www.youtube.com/watch?v=HgTczlQ0neo Отсекувањето на раката на Хамит http://www.youtube.com/watch?v=Oohkzt07LN4 Пол...

From: icon YouTube   URL: http://www.youtube.com/watch?v=ae2rYtdGDs4